Friese Zorgacademie

Aanleiding voor het ontstaan van het project de Friese Zorgacademie is de constatering dat zowel organisaties uit de cure- en caresector vinden dat de afstand tussen onderwijs en praktijk te groot is geworden. Deze constatering leidde ertoe dat in 2011 90% van de betrokken onderwijs- en zorgorganisaties in Friesland een convenant, voor Cure en één voor Care afsloten, met het doel deze afstand te overbruggen. Deze convenanten hebben ertoe geleid dat er twee projecten ten uitvoer zijn gebracht,één voor de cure- en één voor de caresector.

Het doel van het project Friese Zorgacademie vatten wij in onderstaande punten samen:
• Het verbeteren van de startbekwaamheid
• Het versterken van de verbinding tussen onderwijs- en zorgorganisaties
• Het creëren van zorgonderwijs waarin praktijk en theorie 'integratief' zijn vormgegeven en opgebouwd.

Doel van het project
Het kerndoel van het project kan omschreven worden als: Herstel van de feedbackfuncties, tussen onderwijs en zorgorganisaties. Deze feedback en samenwerking is nodig op het niveau van bestuurders, directie en docenten om via uitwisseling van visies en beleid met voorstellen te komen tot onderwijs. Een gezamenlijk gedragen onderwijsinhoud en vorm die ook aan de wettelijke eisen voldoet. Binnen het kader van de Friese Zorgacademie kan deze besturing plaatsvinden.

Sectoren
De Friese Zorgacademie houdt zich bezig met de cure sector en de care sector. Na een separate start zal de afrondende fase (borgen van verworven resultaten) gezamenlijk uitgevoerd gaan worden vanaf het najaar van 2013. 

Care 
Binnen het care-project zijn zes werkgroepen actief geweest. Vier werkgroepen hebben de ontwikkelingen in de verschillende branches Ouderenzorg (intramuraal en extramuraal), GGZ en VGZ beschreven. Deze ontwikkelingen zijn vervolgens vertaald naar startbekwaamheidskwalificaties binnen functieniveaus die als leidraad kunnen fungeren voor de verdere invulling van de beroepsopleidingen. Daarnaast heeft een werkgroep voorstellen gedaan voor de curriculumstructuur van de opleidingen op niveau 2 en 3 en heeft een werkgroep een advies uitgebracht over de onderwijsstrategie en best passende leerstijl voor de niveaus 2 en 3.

Inmiddels is het proces afgerond waarbij bestuurders van de zorgorganisaties hun visie op de toekomstige zorgvraag en de aansluitende dienstverlening verwoorden. Hieruit is de uitgave ‘Beelden van Zorg 2025' ontstaan.

Cure
Binnen het cure-project zijn vier werkgroepen gestart, bestaande uit docenten uit het onderwijs en de ziekenhuizen in Friesland. Deze werkgroepen hebben in de vorige fase voorstellen gedaan om de curricula aan te passen, de stages te synchroniseren, docenten meer uit de praktijk te halen en met de praktijk te verbinden en het digitaal leren te bevorderen.

Programmalijnen
De focus van het project is verdeeld in programmalijnen.

Projectstructuur


Belangrijke documenten rondom de Friese Zorgacademie vindt u in onze bibliotheek.